Enköping

Förebygga våld

– ökat stöd till tjej- och kvinnojouren så att de t.ex. har utrymme att anlita tolk för våldsutsatta som inte har svenska som modersmål

– tryggad finansiering över flera år till kvinnojouren så att de kan få bättre kontinuitet i sin verksamhet. Idag får de söka bidrag varje år.

– förtur i bostadskön till våldsutsatta i nära relationer

– genus- och normkritisk pedagogik i för- och grundskola för att i tidig ålder fånga upp människor som faller in i negativa könsnormer

– samverkansprojekt mellan polis, socialtjänst, skola, ideella organisationer och trossamfund för att snabbt hitta och hjälpa samt förebygga våld i nära relationer och våld i namn av heder

Klimat och miljö

– lokalproducerad mat i offentlig sektor. Främst mat från småskaliga gårdar och storskaliga ekologiska gårdar. Naturbeteskött från Sverige. Detta innebär att maten blir dyrare, men det vill vi kompensera genom att ta bort den dyra råvaran, kött, 1-2 ggr i veckan för att främja en blandad kost. Det är bättre för både hälsa och klimat.

– upplåta mer av kommunens mark till mat och energiproduktion. Vi vill se matskogar, hampaodlingar, vind- och solcellsparker för en tryggad mat- och energiförsörjning.

– satsningar på laddstolpar

– satsningar på cykelvägar och säkra vägar. Inte minst kring våra mindre lokalsamhällen på landsbygd.

Barnomsorg

– ökade resurser. Enköping växer så det knakar och det kommer vi fortsätta göra. Då måste vi investera i barnomsorg så att vi kan möta befolkningsökningen och vara en attraktiv kommun för småbarnsfamiljer att rota sig i länge.

– ökad personaltäthet och minskade barngrupper. Tumregler bör vara 4-5 barn per pedagog, 12 st barn i småbarnsgrupper, 15 st barn i storbarnsgrupper.

– samverkan mellan mobila förskolebussar och förskolor på landsbygd. Utnyttja landsbygdsförskolorna till mer utomhuspedagogik. Låt bussarna köra till landsbygd!

– genus- och normkritisk pedagogik i förskolan och grundskola. Inte bara för att bryta negativa könsnormer i vårt samhälle utan även för att motverka t.ex. rasism, funkofobi och hbtq-fobi

Landsbygd

– Satsningar på cykelturism. Säkra vägarna!

– Gratis HLR-utbildning för boende långt ifrån vård

– Gratis vattenprover för barnfamiljer med egen brunn.

– Kör förskolebussarna till landsbygdsförskolor

– Bygg bostäder i våra mindre tätorter och lokalsamhällen

– Tågstopp i Grillby

Arbete

– 6 timmars arbetsdag i offentlig sektor. Det gör Enköpings kommun till en attraktiv arbetsplats samtidigt som det leder till ökad effektivitet och minskade sjukdagar.

– Basinkomst. Dela ut en mindre medborgarlön till alla. Det minskar socialtjänstens ärenden, leder till ökad konsumtion av varor och tjänster i kommunen, ökad sysselsättning, möjlighet att minska sin arbetstid och lägga mer tid på obetalda arbetet och att umgås med sina barn. Det gör även Enköpings kommun till en mycket attraktiv kommun att flytta till.

– Jämlikare löner i offentlig sektor. Höj lönen i kvinnodominerade yrken.

– Köp varor och tjänster som produceras i Enköpings kommun för att stimulera sysselsättning.

Kommunikationer

– Tågstopp Grillby

– Tåg mellan Enköping och Uppsala

– Satsa på båttrafik mellan kommunerna i Mälaren