Håbo

Förebygga våld

– ökat stöd till tjej- och kvinnojouren så att de t.ex. har utrymme att anlita tolk för våldsutsatta som inte har svenska som modersmål

– tryggad finansiering över flera år till kvinnojouren så att de kan få bättre kontinuitet i sin verksamhet. Idag får de söka bidrag varje år.

– förtur i bostadskön till våldsutsatta i nära relationer

– genus- och normkritisk pedagogik i för- och grundskola för att i tidig ålder fånga upp människor som faller in i negativa könsnormer

– samverkansprojekt mellan polis, socialtjänst, skola, ideella organisationer och trossamfund för att snabbt hitta och hjälpa samt förebygga våld i nära relationer och våld i namn av heder

Klimat och miljö

– Sommarens bränder 2018 blev en väckarklocka. Vi vill befrämja ökade resurser till räddningstjänsten för att bättre möta följderna av klimatförändringarna.

– En fossilbränslefri kommun år 2050 är ett av Håbo kommuns miljöstrategiska mål. Vi vill få upp farten och befrämja, att målet uppnås tidigare

– lokalproducerad mat i offentlig sektor. Främst mat från småskaliga gårdar och storskaliga ekologiska gårdar. Naturbeteskött från Sverige. Detta innebär att maten blir dyrare, men det vill vi kompensera genom att ta bort den dyra råvaran, kött, 1-2 ggr i veckan för att främja en blandad kost. Det är bättre för både hälsa och klimat.

– upplåta mer av kommunens mark till mat och energiproduktion. Vi vill se matskogar, hampaodlingar, vind- och solcellsparker för en tryggad mat- och energiförsörjning.

– satsningar på laddstolpar

– satsningar på cykelvägar och säkra vägar. Inte minst kring våra mindre lokalsamhällen på landsbygd.

Barnomsorg

– ökade resurser. Håbo växer så det knakar och det kommer vi fortsätta göra. Samtidigt är vi en av regionens kommuner som har högst antal barn per pedagog. Vi måste investera i barnomsorg så att vi kan möta befolkningsökningen och vara en attraktiv kommun för småbarnsfamiljer att rota sig i länge.

– ökad personaltäthet och minskade barngrupper. Tumregler bör vara 4-5 barn öer pedagog, 12 st barn i småbarnsgrupper, 15 st barn i storbarnsgrupper.

– samverkan mellan mobila förskolebussar och förskolor på landsbygd. Utnyttja landsbygdsförskolorna till mer utomhuspedagogik. Låt bussarna köra till landsbygd!

– genus- och normkritisk pedagogik i förskolan och grundskola. Inte bara för att bryta negativa könsnormer i vårt samhälle utan även för att motverka t.ex. rasism, funkofobi och hbtq-fobi

Landsbygd

– Satsningar på cykelturism. Säkra vägarna!

– Gratis HLR-utbildning för boende långt ifrån vård

– Gratis vattenprover för barnfamiljer med egen brunn.

– Kör förskolebussarna till landsbygdsförskolor

– Bygg bostäder i våra mindre tätorter och lokalsamhällen

Arbete

– Håbo kommun är av tradition ett företagarsamhälle. Vi vill befrämja och underlätta för kvinnor, utlandsfödda och hbtq-personer att starta företag

– 6 timmars arbetsdag i offentlig sektor. Det gör Håbo kommun till en attraktiv arbetsplats samtidigt som det leder till ökad effektivitet och minskade sjukdagar.

– Basinkomst. Dela ut en mindre medborgarlön till alla. Det minskar socialtjänstens ärenden, leder till ökad konsumtion av varor och tjänster i kommunen, ökad sysselsättning, möjlighet att minska sin arbetstid och lägga mer tid på obetalda arbetet och att umgås med sina barn. Det gör även Håbo kommun till en mycket attraktiv kommun att flytta till.

– Jämlikare löner i offentlig sektor. Höj lönen i kvinnodominerade yrken.

– Köp varor och tjänster som produceras i Håbo kommun för att stimulera sysselsättning.

Integration

– Vi vill befrämja stöd till organisationer som arbetar med flyktingarnas integration och romernas utsatta situation i vår kommun.